UPS

UPS คืออะไร เลือกซื้ออย่างไรให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

UPS การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นทุกท่านจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าในการทำงานซึ่งเมื่อขาดไฟฟ้าก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยและเมื่อคอมพิวเตอร์ต้องใช้งานด้วยไฟฟ้าจึงส่งผลกระทบทำให้เวลาทำงานอยู่แล้วเกิดการไฟฟ้าดับอาจจะทำให้งานต่างๆ ที่ทำอยู่เกิดความเสียหายก็เป็นได้จึงทำให้ต้องมีผู้คิดค้นUPS ขึ้นเนื่องจากสามารถช่วยผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างเจ้าตัวนี้จะทำหน้าที่สำรองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับจะไม่ทำให้คอมเสียหายหากอยากทราบว่าควรเลือกซื้ออย่างไรไปดูกัน  

อ่านต่อ »
UPS

UPS คืออะไร เลือกซื้ออย่างไรให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

UPS การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นทุกท่านจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าในการทำงานซึ่งเมื่อขาดไฟฟ้าก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยและเมื่อคอมพิวเตอร์ต้องใช้งานด้วยไฟฟ้าจึงส่งผลกระทบทำให้เวลาทำงานอยู่แล้วเกิดการไฟฟ้าดับอาจจะทำให้งานต่างๆ ที่ทำอยู่เกิดความเสียหายก็เป็นได้จึงทำให้ต้องมีผู้คิดค้นUPS ขึ้นเนื่องจากสามารถช่วยผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างเจ้าตัวนี้จะทำหน้าที่สำรองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับจะไม่ทำให้คอมเสียหายหากอยากทราบว่าควรเลือกซื้ออย่างไรไปดูกัน  

อ่านต่อ »